XIX sesja Rady Miasta

Najważniejszym punktem obrad XIX sesji Rady Miasta było udzielenie burmistrzowi Jerzemu Zwolińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Obrady rozpoczęły się jednak od wniosku o wykreślenie z porządku obrad planów pracy komisji rady – radni nie przyjęli tego wniosku. W kolejnym punkcie padła propozycja, aby rada uchwaliła stanowisko wzywające przewodniczącego Zalewskiego do ustąpienia ze stanowiska, trzech radnych poparło wniosek, pozostali głosowali z jego odrzuceniem. Następnie radni wprowadzili dodatkowy punkt poświecony stanowisku rady w sprawie Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Kolejny punkt poświęcony był sprawozdaniu z pracy swojej i podległego urzędu , które złożył burmistrz Jerzy Zwoliński, który poinformował radnych m.in. o: ustaleniu na 2008r. wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej i edukacji, przeznaczeniu do najmu na okres 2 lat lokalu użytkowego położony w Lubartowie przy ul. Lipowej 4 o pow. 43,27m2 z przeznaczeniem na działalność statutową Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie, ustaleniu czynszu rocznego z tytułu najmu w wysokości 12 zł. + 22% VAT; ustaleniu wysokość dotacji na realizację w 2008r. promocji miasta podczas odbywanych zawodów sportowych i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, określeniu wysokość dotacji na realizację zadań gminy w roku 2008 o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; nabyciu nieruchomości gruntowych w obrębie 6-Łąki Nad Wieprzem, obrębie 8-Za Fabryką; zatwierdzenia regulaminu konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną Lubartowskiego  Centrum Kultury Europejskiej; ustaleniu stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieście Lubartów w wysokości 2,50 zł.; powołaniu zespołu do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych. W punkcie zapytania i interpelacje, radni mówili m.in. o powstaniu parkingu na placu w centrum miasta, kontroli finansowej RIO i udostępnieniu protokołów pokontrolnych w Urzędzie Miasta. Radni pytali również o ewentualne zamknięcie pawilonu Lewartu przy ul. Cichej, remont ul. Lubelskiej, inwestycje drogowe na terenie miasta i utrudnienia związane z poruszaniem się ul. Lubelską, możliwość stawienia śmietników przy tymczasowych przystankach przy ul. Powst W-wy. Opowiadając burmistrz poinformował, że skłania się do sprzedaży działki przy ul. Cmentarnej i wykupu od PKP terenów za cmentarzem i zrobienie tam parkingu z dojazdem od ul. Lipowej. W kwestii protokołów pokontrolnych burmistrz wyjaśnił, że wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i jeśli dokumenty są jawne to zostanie one udostępnione każdemu, nie tylko radnym. W przypadku pawilonu Lewartu, to stoi on na terenie SM i tylko od woli zarządu zależy czy kolejna instytucja czy tenisiści stołowi i taekwon-decy stracą swoje lokum. W kwestii utrudnień na Lubelskiej burmistrz apelował o cierpliwość ponieważ, ze względu na zakres prac niestety nie da się uniknąć utrudnień komunikacyjnych.  Punktem zapalnym tej części obrad okazało się remontowanie dróg powiatowych przy udziale budżetu miasta na co zgody ze strony miasta nie ma, a poza tym byłoby to niezgodne z zasadami gospodarki finansowej. Wśród radnych pojawiły się m.in. głosy zdecydowanego sprzeciwu wobec takich propozycji. Następnie radni zapoznani zostali  z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły. W głosowaniu 15 radnych poparło projekt uchwały o udzieleniu absolutorium, pięciu było przeciw, jeden zaś wstrzymał się od głosu. Burmistrz Jerzy Zwoliński w wystąpieniu tuż po głosowaniu podziękował tym radnym, którzy potrafili wznieść się poza interesy partyjne czy prywatne. W kolejnych punktach obrad uchwalone zostały plany pracy komisji rady miasta

Data opublikowania: 15:04, 20 maja 2008

Kategorie: Aktualności