Budżet 2008

Na ponad 40 milionów złotych opiewa tegoroczny budżet Lubartowa. Radni zdecydowaną większością głosów poparli przedstawiony im budżet miasta.

Największe wątpliwości wzbudził wśród niektórych radnych opozycji fakt przeznaczenia 25 tys. zł na wyposażenie siłowni w SP 3, którą opiekować się będzie MKS Lewart. Dochody budżetu miasta określono w kwocie 43.102.897 zł, z tego dochody bieżące 41.216.702 zł i dochody majątkowe 1.886.195 zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowić mają kwotę 5.795.351 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 280.000 zł. Wydatki budżetu miasta ustalono w kwocie 47.056.390 zł, z tego wydatki bieżące 40.564.131 zł. i wydatki majątkowe 14.417.954 zł. Zgodnie z załącznikiem oprócz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 1.110.305 zł. zarezerwowano w ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczonych zostało 255.000 zł., zaś na program przeciwdziałania narkomanii 25.000 zł. Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości 3.953.493 zł. Zostanie on sfnansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Zgodnie z zasadami konstruowania budżetów utworzone zostały rezerwy: ogólna w kwocie 400.000 zł i celowa w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Określone zostały również wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie określony został plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 1.631.395 zł oraz wydatków w kwocie 1.635.125 zł, określony został plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 110.000 zł. oraz wydatków Funduszu w kwocie 149.000 zł. Dotacje dla gminnych instytucji kultury wyniosą łącznie 1.453.300 zł, natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 471.000 zł. W budżecie zapisano również szereg upoważnień i zobowiązań wynikających z działalności bieżącej miasta oraz wieloletnich planów rozwoju i inwestycji. Budżet miasta na 2008 rok przygotowała piastująca od kilku miesięcy swoje stanowisko Lucyna Biskup. Zdaniem burmistrza Jerzego Zwolińskiego, budżet na ten rok powala na stabilny rozwój Lubartowa i systematyczne zaspokajanie potrzeb mieszkańców w różnych sferach życia. Począwszy od remontów dróg w tym newralgicznej ul. Lubelskiej, poprzez szerokie finansowanie lubartowskiej oświaty, aż wreszcie niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest obecnie pozyskiwanie funduszy europejskich. Dzięki, nim możliwe będzie realizowanie zaplanowanych  inwestycji przy obowiązkowym realnym zabezpieczeniu wkładu własnego właśnie w budżecie miasta. Uchwałę budżetową poparło 17 radnych Za przejęciem uchwały głosowali przedstawiciele WiR, PO, Ziemi Lubartowskiej i Naszego Domu, poparli ją również radni PiS.

Data opublikowania: 10:04, 18 kwietnia 2008

Kategorie: Aktualności