XVII Sesja Rady Miasta

Osiemnastą sesję Rady Miasta poprzedziło wspólne posiedzenie komisji RM, na którym omawiano aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Lubartów.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Res Management, która
to opracowywała aktualizację strategii rozwoju Lubartowa do roku 2015, radni zagłosowali jednogłośnie z przyjęciem tego dokumentu. Obrady rozpoczęły się natomiast od złożenia wniosków do porządku obrad o rozszerzenie go o debatę na temat Lubartowskiego Ośrodka Kultury i porozumienia w/s umowy ze SM o dzierżawie pomieszczeń. Ostatecznie radni zdecydowali o odrzuceniu tego wniosku. Przyjęty został natomiast wniosek o przesunięcie punktu głosowania nad strategią na sam początek obrad. Następnie sprawozdanie z pracy swojej i podległego urzędu od ostatniej sesji RM złożył burmistrz Jerzy Zwoliński. Poinformował radnych m.in. o: ustaleniu zasad zarządzania nieruchomościami lokalami mieszkalnymi i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lubartów, powierzeniu Teresie Kosior stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie na okres od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r., powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ogłoszeniu przetargu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego w związku z przeznaczeniem na świadczenie usługi transportowej kwoty niższej niż określona w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (14.000 EURO), ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych uchwałą nr XVII/125/08 Rady Miasta Lubartów w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008, przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2007 rok. W punkcie interpelacje i zapytania radnych, mówili radni m.in. o: projekcie budżetu i terminach jego uchwalania, koszach na śmieci na osiedlach domków jednorodzinnych, czasie, w którym fundusze miejskie przekazywane są dla klubów sportowych i ewentualnym przyspieszeniu ich przekazywania, wiatach przystankowych, śmieciach i dzikich wysypiskach wzdłuż torów, ewentualnym rozpoczęciu budowy obiektu handlowego w miejscu przystanku przy Merkurym i rozbudowie przystanku przy ul. Słowackiego. Burmistrz odpowiadając na zapytanie, poinformował m.in., że nie planowane jest rozstawianie darmowych koszy na śmieci, ponieważ próby takie wcześniej już były realizowane i kosze te po prostu znikały; w kwestii środków dla klubów sportowych, burmistrz Zwoliński stwierdził z kolei, że dopóki nie jest znana dokładna wysokość środków w budżecie na poszczególne zadania, nie można ogłaszać konkursów na te działania. Przeszkodą w szybszym przekazywaniu środków jest również konieczność rozliczenia ubiegłorocznej dotacji. A do momentu ich weryfikacji i ostatecznego rozliczenia się klubów z ubiegłorocznych kwot (które są przyznane w konkursach) – nie będą te kwoty przekazywane do żadnego podmiotu. Jeśli chodzi zaś o kwestię śmieci wzdłuż torów kolejowych, to teren ten należy do kolei i właściciel jest informowany o konieczności ich uprzątnięcia. Omawiając inne sprawy, burmistrz mówił m.in. o: przyznaniu większej kwoty na zarybianie rzeki Wieprz, co powinno motywować koło wędkarskie do dodatkowego pozyskiwania środków na ten cel z zarządu okręgu wędkarskiego. Burmistrz wykluczył stosowanie nacisków na przewoźników prywatnych w celu uruchomienia komunikacji w okolice szpitala. Stwierdził, że to tylko od przewoźników zależy, czy zechcą tam uruchomić komunikację. Miasto natomiast nie może dokładać do prywatnych przedsięwzięć komercyjnych, a takim niewątpliwie jest przewóz osób. W kolejnych punktach obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2007 rok, ustalili wartości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla pracowników MOPS. Ustalili również stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału, wprowadzili zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji oraz przyjęli budżet miasta na 2008 rok.

Data opublikowania: 13:04, 1 kwietnia 2008

Kategorie: Aktualności