Zaproszenie – Rewitalizacja

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ramach działania 3.2. – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPOWL) na spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartowa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2008 r. w godz. 12.00-15.00 w sali nr 10 (na parterze) Urzędu Miasta Lubartów, przy ul. Jana Pawła II 12 w Lubartowie.
Dodatkowych informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartowa udzielają: Zofia Gorzel – tel. 0-81 854 46 22, Piotr Turowski – tel. 0-81 854 46 21.
RPOWL wymienia następujących Beneficjentów jako uprawnionych do aplikowania w ramach działania 3.2.:
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego.
3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora
finansów publicznych posiadające osobowość
prawną.
4. Podmioty działające w oparciu o ustawę
o partnerstwie publiczno – prywatnym.
5. Następujące podmioty, których projekt został ujęty
w Programie Rewitalizacji:
a. Spółki prawa handlowego, w których większość
udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki,
b. Organizacje pozarządowe,
c. Instytucje i organizacje zajmujące się walką
z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi
(np. dla wychodzących z więzień),
d. Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się
integracją różnych grup społecznych,
e. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i innych związków
wyznaniowych,
f. Jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych, w szczególności policja, straż
pożarna,
g. Spółdzielnie mieszkaniowe,
h. Wspólnoty mieszkaniowe,
i. TBS-y.

Data opublikowania: 13:03, 4 marca 2008

Kategorie: Komunikaty