XIV Sesja RM

Obrady czternastej sesji RM rozpoczęła dyskusja na temat porządku obrad. Następnie z−ca burmistrza Jacek Krzysztof Świętoński złożył sprawozdanie z wydanych zarządzeń oraz pracy burmistrza i podległego urzędu.

Przed rozpoczęciem prac nad uchwałami o głos poprosił dr Andrzej Chęć, który poinformował radnych o tym, że złożył dymisję ze stanowiska dyrektora lubartowskiego szpitala, a dymisja ta została przyjęta przez
starostę. Następnie przewodniczący poinformował radnych o błędach, jakie wystąpiły w składanych oświadczeniach majątkowych. Pierwszą uchwałą, nad jaką radni głosowali był „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Lubartów w latach 2008−2012”. Radni większością głosów przyjęli uchwałę. Następnie dokonano zmian w uchwałach dotyczących stawek za oczyszczanie miasta. W kolejnym punkcie obrad radni jednogłośnie poparli uchwałę o powołaniu Lucyny Biskup na funkcję skarbnika miasta. Nowy skarbnik miasta przeszła pełną ścieżkę kariery zawodowej w UM, zatrudniona początkowo na stanowisku referenta, awansowała następnie na Naczelnika Wydziału Finansowego. Jej wybór zjednoczył podzielonych zwykle radnych koalicji i opozycji. W dalszej części obrad przyjęty został pakiet uchwał podatkowych.  Po dłuższej dyskusji zdjęty został z porządku obrad regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym na skutek autopoprawki burmistrza, wzrastać miał m.in. dodatek za wychowawstwo klasy do kwoty 85 zł. miesięcznie. Przyjęta została natomiast uchwała ustalająca stawki opłat za korzystanie z przedszkoli. Ostatnią uchwałę, jaką omawiali radni był projekt uchwały zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy
oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów W głosowaniu radni odrzucili projekt tej uchwały.

Data opublikowania: 23:11, 12 listopada 2007

Kategorie: Aktualności