Przekształcenie ZGK

Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została decyzja o przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej z dotychczasowej formy, czyli zakładu budżetowego miasta w spółkę prawa handlowego.

Głosami większości radnych, w tym również większości radnych opozycyjnych przedsiębiorstwo funkcjonować będzie jako spółka. Do tej pory w całej Polsce przekształconych zostało już większość tego typu zakładów. Celem przekształcenia ZGK z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego jest dostosowanie prowadzonych odpłatnych usług publicznych do zasad gospodarki rynkowej. Podstawową różnicą pomiędzy zakładem budżetowym, a spółką, jest fakt posiadania przez spółkę kapitałową podmiotowości prawnej. Określona jest odpowiedzialność majątkowa członków organów za skutki podejmowanych decyzji. Ważnym elementem jest możliwość kumulowania zysków i ich inwestowania oraz naliczanie amortyzacji od majątku, zarówno dla celów taryfowych, jak i podatkowych czy też możliwość pozyskania w razie potrzeby kapitału zewnętrznego. Prowadzenie gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego jest korzystne ze względu na odciążenie budżetu gminy od wydatków na daną działalność, a także możliwość „wyręczenia” gminy w prowadzeniu inwestycji. Transformacja polega na zakończeniu istnienia prawnego i ekonomicznego zakładu budżetowego w celu zawiązania jednoosobowej spółki. Kapitał zakładowy spółki zostaje pokryty wkładem w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Spółka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu.
   Powstała w takim trybie spółka jest następcą generalnym zakładu budżetowego we wszystkich sferach jego działalności. Oznacza to między innymi, że przejmuje jego należności i zobowiązania, a także wstępuje we wszystkie stosunki prawne (np. umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków). Mieszkańcy nie będą więc musieli podpisywać nowych umów. Przekształcenie ZGK−u ma również konsekwencje społeczne. W wyniku wliczenia do kosztów działalności spółki pełnej kwoty amortyzacji od posiadanego majątku w wysokości ok. 1,4 mln. zł nastąpi konieczność podniesienia cen wody oraz odprowadzanych ścieków o ok. 20% od 1.01.2008. W celu złagodzenia skutków podwyżek dla mieszkańców miasta Rada Miasta Lubartów udzieli spółce w okresie kolejnych trzech lat dopłat do cen wody i ścieków. Generalnie działalność inwestycyjna spółki finansowana ze środków własnych i funduszy UE, pozwoli szybciej zakończyć proces budowy kanalizacji sanitarnej miasta oraz uporządkować gospodarkę wodami opadowymi. Zdecydowanej poprawie ulec powinna jakość innych usług komunalnych świadczonych na rzecz mieszkańców.

Data opublikowania: 15:08, 29 sierpnia 2007

Kategorie: Aktualności