Dotacje na promocję

Po tym jak komisja konkursowa pozytywnie oceniła wnioski, zarządzeniem burmistrza Miasta Lubartów przyznane zostały dotacje na promowanie miasta podczas rozgrywek piłkarskich „Lewartu” oraz „Święta Roweru”.

ZARZĄDZENIE NR V/89/07
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
Z DNIA 15 CZERWCA 2007 ROKU

w sprawie: dotacji na realizację w 2007 roku promocji miasta podczas odbywanych zawodów sportowych i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym przez podmioty  niezaliczane  do  sektora finansów  publicznych i niedziałające  w celu osiągnięcia zysku

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz uchwałami Rady Miasta Lubartów Nr XVI/154/04 z dnia 19 marca 2004 r. i Nr XLIII/324/06 z dnia 9 października 2006 r. i §112 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/40/03 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 7 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, w związku z przeprowadzonym konkursem ofert, zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalam wysokość dotacji dla:

1. Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” Lubartów w wysokości – 74000 zł., na częściowe finansowanie organizacji zawodów sportowych w 2007 r. poprzez realizację których, dotowany będzie wykonywał zadanie pod nazwą promocja Lubartowa.
2. Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” Lubartów Autonomiczna Grupa Sekcji w wysokości – 10000 zł., na częściowe finansowanie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej „XIV Święto Roweru” w dniu 24 czerwca 2007 r. poprzez realizację której, dotowany będzie wykonywał zadanie pod nazwą promocja Lubartowa.

§ 2
Powierzenie wykonywania zadania ujętego w § 1 i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem zapisów uchwały Rady Miasta Lubartów Nr XVI/154/04 z dnia 19 marca 2004 r.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam pełniącemu obowiązki Naczelnika Wydziału Promocji i Projektów Społecznych

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

 

Burmistrz Miasta Lubartów

mgr inż. Jerzy Zwoliński

Data opublikowania: 10:04, 15 czerwca 2007

Kategorie: Komunikaty