Absolutorium dla burmistrza

Na VII w tej kadencji Sesji rady Miasta spotkali się 26 kwietnia Lubartowscy Rajcy. Jednym z głównych punktów obrad było udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2006.

Radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wykonania budżetu miasta oraz opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Zarówno RIO jak i Komisja Rewizyjna oceniły pozytywnie wykonanie budżetu za rok ubiegły. W głosowaniu  Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.
Radni przyjęli również plany pracy Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady; Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  Przyjęte zostały również uchwały w sprawach: wystawienia weksla In blanco jako zabezpieczenie realizacji umowy oraz zmian w budżecie na 2007 rok.

Data opublikowania: 10:04, 27 kwietnia 2007

Kategorie: Aktualności