Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Informacja  o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne okresu jesienno – zimowego, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo konstrukcji.

Lubartów, dnia  25  listopada 2006 roku

PINB 7358/15/06
                                                                                Właściciele / zarządcy
                                                                                obiektów budowlanych.

Informacja
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne okresu jesienno – zimowego, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo konstrukcji.

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, tj. silnymi wiatrami, opadami śniegu, niskimi temperaturami, zwiększa się ryzyko występowania zagrożeń i katastrof budowlanych dla użytkowanych, nieużytkowanych, pozostających w nieodpowiednim stanie technicznym lub będących w budowie obiektów budowlanych.

Potencjalne zagrożenie mogą powodować m. in. :

●  obciążenie ponadnormatywne (np. śnieg, lód),

●  niekontrolowane rozbiórki konstrukcji stalowych,

● nieuprawnione przebywanie osób w pomieszczeniach technicznych (np. bezdomni),                 

● wadliwe działanie systemów wentylacyjnych, kominowych,

● znaczne opady deszczu.

Właściciele  i zarządcy obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu lubartowskiego mają obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane z 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku). Art. 62 ust. 1 lit. c ustawy stanowi,  że obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę : 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 

Właściciel lub zarządca obiektu użyteczności publicznej, zgodnie z art. 64 winien prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

W myśl ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z podstawowymi wymaganiami, dotyczącymi m. in.:

● bezpieczeństwa konstrukcji,

● bezpieczeństwa pożarowego,

● bezpieczeństwa użytkowania

● możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

● warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inwestor obiektu budowlanego zobowiązany jest w myśl art. 18 ustawy do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności :

● opracowania planu i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

● w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

            Kierownik budowy ustanowiony przez inwestora zobowiązany jest ustawowo, m. in. do :

● sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane i jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej,

● zapewnienia zorganizowania budowy i kierowania nią w sposób zgodny z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

            Osoby zobowiązane ustawą mają wykonywać okresowe kontrole szczególnie wnikliwe w stosunku do :

– obiektów podwyższonego ryzyka, tj. konstrukcji lekkich przykryć o dużych rozpiętościach ze względu na możliwość przebywania znacznej liczby osób / publiczności (hal sportowych, widowiskowych, sal gimnastycznych w tym basenów, wystawowych, targowych, handlowych, dworcowych, magazynowych, produkcyjnych, itp.) – obiektów szczególnie wrażliwych na obciążenie śniegiem, ponadto kontrole drożności i stanu technicznego dróg ewakuacyjnych,

– innych obiektów budowlanych stwarzających potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa (obiekty nieużytkowane, obiektów budowlanych użytkowanych lecz nie poddawanych remontom od wielu lat, wyposażonych w kominowe systemy wentylacji grawitacyjnej  i odprowadzania produktów spalania oraz instalacje elektryczne i gazowe).

– obiektów w budowie realizowanych podczas niskich temperatur, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji w okresie budowy i użytkowania obiektu.

            W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 października 2006 roku informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie w okresie jesienno – zimowym 2006 / 2007 przeprowadzi kontrole w celu sprawdzenia jak właściciele i zarządcy obiektów wywiązują się z obowiązków nałożonych ustawą Prawo budowlane, tj. wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu oraz realizacji zaleceń wynikających z protokołów, prowadzenia książki obiektu .

                                                                          
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Lubartowie

mgr inż. Alina Sawicka

Data opublikowania: 15:12, 1 grudnia 2006

Kategorie: Komunikaty