XL Sesja

Na XLI Sesji Rady Miasta spotkali się 25 lipca Lubartowscy rajcy. Porządek obrad obejmował dwa punkty.

 W pierwszym radni procesowali nad rozpatrzeniem projektu i podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Jak informował burmistrz Jerzy Zwoliński, na którego wniosek zwołano tę sesję „ zwołanie nieprzewidzianej wcześniej sesji Rady Miasta było konieczne ponieważ przygotowany przez nas projekt na „Budowę i przebudowę dróg w mieście wraz z odwodnieniem północnej części miasta” w ramach tego wartego 4 miliony złotych projektu wykonywana będzie  kanalizacja deszczowa na os. Kopernika.  Wniosek ten zyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i będzie wykonywany przy wsparciu funduszy europejskich, konieczne było więc dokonanie zabezpieczenia środków, jakie miasto wyłoży na ten cel. Więcej o tej inwestycji w kolejnym numerze „Lubartowiaka”. W drugim punkcie radni głosowali nad wystąpieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego dotyczące uchwały XXXIX/297/2006, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg. W opinii prawnej do tej uchwały można przeczytać m.in., że wojewoda nie dotrzymał terminów postępowania administracyjnego – zawiadomienie wojewody o możliwości złożenia wyjaśnień do 2 lipca dostarczone zostało do UM 5 lipca, co pozbawiło możliwości złożenia wyjaśnień, poza tym w argumentacji prawników wojewody nie ma podstaw do uchylenia tej uchwały. Przy 5 głosach wstrzymujących się radni uznali, że sprawę należy skierować do wyjaśnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Radni błyskawicznie – w ciągu kilku minut uporali się z oboma punktami obrad.

Data opublikowania: 13:08, 25 sierpnia 2006

Kategorie: Aktualności