Utrzymanie zimowe ulic i chodników

Jedna cech charakterystycznych zimy są opady śniegu. Jak informuje burmistrz Jerzy Zwoliński przepisy jasno określają, kto powinien dbać o czystość dróg i chodników.

Zgodnie  z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 13,10 załącznika nr 1 do uchwały XXXV/244/97 z dnia 30 czerwca 1997 Rady Miejskiej w Lubartowie, właściciel nieruchomości do, które przylega chodnik ma obowiązek usuwania śniegu i lodu oraz likwidacji śliskości z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości  Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się. Komendant Straży Miejskiej Andrzej Wronowski Dodatkowo informuję, że:  uporczywe nie wywiązywanie się z w/w obowiązków powoduje nakładanie mandatu karnego z art. 145 kodeksu wykroczeń, którego wysokość taryfikator mandatowy ustala na 100 zł.

Data opublikowania: 14:12, 5 grudnia 2005

Kategorie: Aktualności