Lubartowski Program Rewitalizacji

Na stronie głównej serwisu internetowego Urzędu Miasta Lubartów udostępniony został Lokalny Program Rewitalizacji Lubartowa

Z inicjatywy burmistrza Jerzego Zwolińskiego od kilku miesięcy trwały intensywne prace nad stworzeniem tego dokumentu. Jest on niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów w zakresie rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji ma stwierdzać, że projekty zgłaszane do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, zaprogramowanymi, wynikającymi z kompleksowych i zintegrowanych planów rozwoju Lubartowa. Program ten odzwierciedla istotne potrzeby mieszkańców jak i różnych instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz rozwoju miasta. Zawiera opis działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego jak i rozwiązywania problemów społecznych. O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz samorządu będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku. 16 listopada odbyły się konsultacje społeczne programu rewitalizacji, zaproszeni zostali na nie: przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych, społecznych oraz mieszkańcy miasta. W konsultacjach brali również udział pełnomocnik d/s rewitalizacji Jacek Krzystof Świętoński, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Zofia Gorzel, Anna Frąckiewicz – przedstawiciel Lubelskiego Konserwatora Zabytków i Ewa Kipta – architekt sprawująca nadzór merytoryczny nad opracowywanym dokumentem.

Data opublikowania: 14:12, 5 grudnia 2005

Kategorie: Aktualności