ZASŁUŻONY DLA MIASTA LUBARTOWA

Rada Miasta Lubartów na sesji w dniu 25 czerwca 2004 postanowiła przyznać dwa pierwsze tytuły „ZASŁUŻONY DLA MIASTA LUBARTOWA” . Przy jednym głosie wstrzymującym, podjęta została uchwała o nadaniu tytułu Księdzu Prałatowi Andrzejowi Tokarzewskiemu i również przy jednym głosie wstrzymującym, Śp. por. Kazimierzowi Kućmińskiemu.

Ksiądz Prałat Andrzej Tokarzewski związany jest z Lubartowem od 1981 roku, gdy objął obowiązki proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie. Od tego czasu podjął i zrealizował wiele inicjatyw, które w końcowym efekcie zwiększyły atrakcyjność turystyczną Lubartowa i promowały miasto na zewnątrz. I tak:
1. Podjął inicjatywę i przeprowadził gruntowną restaurację wnętrza kościoła św. Anny w Lubartowie (renowacja ołtarzy, polichromie, złocenia, remont organów, nowe ławki i żyrandol),
2. Zainicjował i przeprowadził zewnętrzne prace renowacyjne świątyni oraz modernizację jej otoczenia (nowa elewacja, utwardzenie placu, odnowienie parkanu, iluminacja),
3. Utworzył muzeum parafialne, w którym wystawiane są bezcenne pamiątki i dzieła sztuki sakralnej.

Powyższe działania Księdza Prałata spowodowały, że Lubartów stał się celem odwiedzin turystów z kraju i z zagranicy. Rozwijanie przez księdza Andrzeja Tokarzewskiego kultu św. Anny, jako patronki rodzin, uwieńczone koronacją j ej obrazu w 2003 roku, podniesienie rangi lubartowskiej Fary do rangi Sanktuarium, dążenie do nadania świątyni tytułu bazyliki, popularyzowanie miasta poprzez artykuły, foldery i albumy, są kolejnymi działaniami zasługującymi na wyróżnienie i uznanie.
Znane jest zaangażowanie Księdza Prałata w bieżące życie miasta przejawiające się obecnie we współorganizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym i narodowym oraz uczestnictwie w działaniach Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. W przeszłości inicjował, wspólnie z ówczesnymi władzami miasta budowę amfiteatru w parku miejskim oraz budowę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II na osiedlu Kopernika w Lubartowie.
  

Śp. por. Kazimierz Kućmiński, – całe swe życie poświęcił walce o prawdę i wolność Ojczyzny. Urodził się 30 kwietnia 1914 r. w Lubartowie. Podczas II wojny światowej Jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, organizował na Ziemi Lubartowskiej ruch oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Po rozwiązaniu AK kontynuował walkę jako Komendant Rejonu w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, w organizacji „NiE”. Od września 1945 r. do aresztowania przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w maju 1947 r. walczył z przywiezionymi z Moskwy władzami jako członek organizacji „WiN”, za co w 1947 r. został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Wyrok odsiedział na Zamku Lubelskim i w więzieniu w Rawiczu. Na wolność wyszedł w 1953 roku. Mimo ogromnych trudności uzyskał prawo do pracy. Pracował w Spółdzielni Szewskiej, a później w PZU w Lubartowie. Mimo prześladowań ze strony ówczesnych władz nie zaprzestał walki o wolność organizując pomoc dla osób represjonowanych za działalność niepodległościową. Przez długie lata musiał żyć z piętnem zdrajcy Ojczyzny. Dopiero w 1994 r. został zrehabilitowany i uwolniony przez Sąd Najwyższy z oskarżeń.
Sp. Kazimierz Kućmiński jako jeden z pierwszych podejmował działania zmierzające do integracji środowisk byłych żołnierzy AK i WiN. Był współorganizatorem i prezesem lubartowskiego Koła ŚZŻAK, członkiem Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, członkiem Zarządu WiN obszaru wschodniego. Dzięki jego staraniom około 200 żołnierzy AK Ziemi Lubartowskiej otrzymało uprawnienia kombatanckie.
Przyczynił się do dokumentowania i upamiętnienia walk toczonych przez żołnierzy AK. Dzięki niemu powstały tablice:
• w kościele św. Wawrzyńca w Lubartowie w upamiętniająca działalność Armii Krajowej;
• tablica ku czci kapelana AK, ks. Aleksandra Szulca;
• tablica w sanktuarium św. Anny upamiętniająca wyzwolenie Lubartowa przez 27 Wołyńską Dywizję AK;
• tablica na lubartowskim cmentarzu.
Kazimierz Kućmiński zmarł 12 listopada 2002 r. pozostawiając żonę Mieczysławę i trzy córki. Został pochowany na lubartowskim cmentarzu parafialnym.

Uroczyste wręczenie tytułów Księdzu Prałatowi Andrzejowi Tokarzewskiemu i rodzinie śp. por. Kazimierza Kućmińskiego, nastąpi podczas uroczystej sesji Rad Miasta i Gminy Lubartów w dniu 17 lipca. 

 

Data opublikowania: 10:06, 25 czerwca 2004

Kategorie: Aktualności